เยี่ยมโรงเรียนในวันเปิดเรียน On Site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 17 มกราคม 2565 ศึกษาธิการจังหวัดตรังมอบหมายให้ นางสาวจริยา เนียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา, นายประดิษฐ์ ทองใย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ, นายประภาศ ขำแก้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนางสาวฮัสลีนา แมละมัย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ไปเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ครู และนักเรียน โรงเรียนแสงธรรมวิทยาตรังมูลนิธิ ในวันเปิดเรียน On Site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

About The Author

tpeo