โครงสร้าง อ.พัฒนาฯ

คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา

 1. นายประพล  วิระพรสวรรค์         กรรมการใน กศจ.                            ประธานอนุกรรมการ
 2. นายวฑูรย์  เหลืองดิลก              กรรมการใน กศจ.                            อนุกรรมการ
 3. นายศังกร  รักชูชื่น                   กรรมการใน กศจ.                            อนุกรรมการ
 4. นายภิญโญ  จินตนปัญญา           ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์      อนุกรรมการ
 5. นายสุทธิเมธ  ชัยเพชร               ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนสวรรค์      อนุกรรมการ
 6. นายนิยม  สองแก้ว                   ผู้ทรงคุณวุฒิ                                   อนุกรรมการ
 7. ผศ.อบ  แก้วชูเสน                    ผู้ทรงคุณวุฒิ                                   อนุกรรมการ
 8. ว่าที่ ร.ต.กิตติ  บรรณโศภิษฐ์       ผู้ทรงคุณวุฒิ                                   อนุกรรมการ
 9. ศึกษาธิการจังหวัดตรัง                                                                 อนุกรรมการและเลขานุการ
 10. นางสาวจริยา  เนียมสวัสดิ์          นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ         ผู้ช่วยเลขานุการ
 11. นางอมรรัตน์  เกลาเกลี้ยง           นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ       ผู้ช่วยเลขานุการ