Monthly Archives: | มกราคม, 2023

การประชุมโต๊ะข่าวบูรณาการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

พิธีเปิด “ตรังเคเกมส์” ครั้งที่ 11

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2566 ของกองทุนการศึกษาพัฒนาเด็กตรัง ปีที่ 10

การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดตรัง ครั้งที่ 1/2566

ตรวจเยี่ยมสนามสอบด้านอิสลามศึกษา ( I-NET ) ณ สนามสอบโรงเรียนในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง

การประชุม กศจ.ครั้งที่ 1/2566

พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดจังหวัดตรัง เนื่องในวันสถาปนายุวกาชาด ครบ 101 ปี ณ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2566

การประชุมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย และ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม ความก้าวหน้าโครงการฯ และตรวจเยี่ยมอาสาสมัคร สอนเสริมครูประจำการ ในการนำคู่มือ “Scaffolding”

การประชุมชี้แจงการบริหารการจัดสอบ I-NET ประจำปีการศึกษา 2565