Monthly Archives: | กุมภาพันธ์, 2023

รองนายกรัฐมนตรี พร้อมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจติดตาม “โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน” ณ บ้านพรุท่อม หมู่ที่ 5 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

การประชุมวิพากษ์หลักเกณฑ์การประกวด “นวัตกรรมการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพตามประกาศจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง” ปี พ.ศ.2566

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

การประชุมพัฒนาระบบกลไกการมีส่วนร่วม “สมัชชาสภาการศึกษาระดับภูมิภาค” ครั้งที่ 1 : ภาคใต้

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักเกณฑ์การประกวด “นวัตกรรมการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพตามประกาศจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง” ปี พ.ศ.2566

โครงการขยายผลส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย และการสร้างจิตสำนึกและหวงแหน มุ่งจงรักภักดี พร้อมธำรงรักษาไว้ซึ่ง สถาบันหลักของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

การประชุมสรุปรายงานและประเมินผลการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจำปี 2566

การนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านต้นปรง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2

การประชุมคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลนครตรัง