Daily Archives: | กุมภาพันธ์ 1st, 2023

การประชุมประสานแผนการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566