Daily Archives: | กุมภาพันธ์ 14th, 2023

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2565

เยี่ยมสนามสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565

เยี่ยมสนามสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อบรมการเชิงปฏิบัติการผู้ใช้งานระบบสำนักงานอัจฉริยะ (Smart Office) รุ่นที่ 3

เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นการใช้งาน ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ โดยใช้จังหวัดเป็นฐาน (SANDBOX) และแนวทางการตรวจสอบข้อมูลนักเรียนซำ้ซ้อน

การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน พ.ศ. 2566 – 2570

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมวางแผนการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจำปี 256