Daily Archives: | กุมภาพันธ์ 5th, 2023

ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จฯ ทรงเปิดป้ายสนามกีฬาสิริวัณณวรีฯ ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง