Daily Archives: | กุมภาพันธ์ 24th, 2023

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

การประชุมพัฒนาระบบกลไกการมีส่วนร่วม “สมัชชาสภาการศึกษาระดับภูมิภาค” ครั้งที่ 1 : ภาคใต้

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักเกณฑ์การประกวด “นวัตกรรมการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพตามประกาศจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง” ปี พ.ศ.2566