Daily Archives: | กุมภาพันธ์ 23rd, 2023

โครงการขยายผลส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย และการสร้างจิตสำนึกและหวงแหน มุ่งจงรักภักดี พร้อมธำรงรักษาไว้ซึ่ง สถาบันหลักของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์