Monthly Archives: | มีนาคม, 2023

ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนทุนร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ

ศธจ.ตรัง ร่วมตรวจติดตามผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

พิธีมอบบ้านพระราชทานให้กับครอบครัว นางสาววิลาศ เพ็ชรแก้ว ณ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง

ออกตรวจพิจารณาความพร้อม การขอเปลี่ยนแปลงกิจการโรงเรียนเอกชนในระบบ ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนนำโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน และการถอดบทเรียนโครงการขับเคลื่อนนโยบายการแก้ปัญหาเด็ก ที่อยู่นอกระบบการศึกษาและเด็กตกหล่นให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องฯ และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาหลักสูตร

พิธีมอบวุฒิบัตรฯแก่ผู้สำเร็จการศึกษา โรงเรียนอัมพวันวิทยา