Monthly Archives: | เมษายน, 2023

ศธภ.6 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง

การประเมินผลงานเชิงประจักษ์ ตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ผลงานดีเด่น ระดับเพชร จำนวน 2 โรง ได้แก่ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง และโรงเรียนบ้านโคกรัก อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง

การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนหนังสือทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

การประเมินผลงานเชิงประจักษ์ตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ผลงานดีเด่น ระดับเพชร ณ โรงเรียนบ้านพรุเตย และโรงเรียนวัดไม้ฝาดอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

โครงการ “พัฒนาศักยภาพทักษะดิจิทัลและทักษะด้านภาวะผู้นำ ของบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง” ระหว่างวันที่ 20-21 เมษายน 2566 ณ จังหวัดสตูล

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ นำ้ตกไพรสวรรค์ หมู่ที่ 4 ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

ศธจ.ตรัง ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ หอประชุมโรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง

การประเมินผลงานเชิงประจักษ์ตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ผลงานดีเด่น ระดับเพชร ณ โรงเรียนบ้านวังหลาม และโรงเรียนบ้านควนพญา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

การประชุม กศจ.ครั้งที่ 2/2566

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร นักเรียน เพื่อขอรับทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 15 ปีการศึกษา 2566 ระดับจังหวัดตรัง ครั้งที่ 2/2566