Monthly Archives: | พฤษภาคม, 2023

โครงการอบรมนักเรียนนักศึกษาขับขี่ปลอดภัยใส่ใจวินัยจราจร รุ่นที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจังหวัดตรัง

กิจกรรมการประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ

โครงการอบรมนักเรียนนักศึกษาขับขี่ปลอดภัยใส่ใจวินัยจราจร รุ่นที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จังหวัดตรัง

โครงการอบรมนักเรียนนักศึกษาขับขี่ปลอดภัยใส่ใจวินัยจราจร รุ่นที่ 2 ณ โรงเรียนกันตังพิทยากร

โครงการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด รุ่นที่ 1 ณ โรงเรียนบ้านต้นปรง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง

โครงการอบรมนักเรียนนักศึกษาขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจวินัยจราจร รุ่นที่ 1 ณ วิทยาลัยเทคนิคตรัง

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “สร้างความรู้ ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ)”

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมเอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 6

โครงการเปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัย สู่วิถีเด็กไทยในศตวรรษที่ 21

การประชุมโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำแผนโรงเรียนเอกชน” ณ ห้องประชุมโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษาการประชุมโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำแผน