Daily Archives: | พฤษภาคม 23rd, 2023

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมเอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 6