Daily Archives: | พฤษภาคม 6th, 2023

ร่วมพิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ หอประชุมโรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง