Daily Archives: | พฤษภาคม 8th, 2023

การอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้แก่บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)