Daily Archives: | พฤษภาคม 14th, 2023

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกรางวัลเชิดชูเกียรติพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปี พ.ศ. 2566

รอง ศธจ.ตรัง เข้าร่วมพัฒนาหลักสูตร “พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด”  ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 5

การประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การจัดทำสารสนเทศดิจิทัลทางการศึกษาเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันในประเทศไทย