Daily Archives: | พฤษภาคม 9th, 2023

การประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะจังหวัดตรัง Trang Smart City ครั้งที่1|2566

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริม สุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด จังหวัดตรัง ครั้งที่ 1/2566

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก คัดสรร นักเรียนรับทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 15 ปีการศึกษา 2566

การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา จังหวัดตรัง ณ โรงเรียนวัดควนวิเศษ จังหวัดตรัง

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพ ทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” และการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2566 จังหวัดตรัง

ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566

การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566