Daily Archives: | มีนาคม 13th, 2023

ศึกษาธิการจังหวัดตรัง ร่วมรับโล่เกียรติคุณผลงานดีเด่น และวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการพัฒนา นบส.ศธ.รุ่นที่ 12

นายอดิศร แก้วเซ่ง รอง​ศธจ.ตรัง เป็นวิทยากร โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยี่สิบปี” ภายใต้กลไก ก.น.บ.

ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2566

หนังสือจังหวัด ตง 0017.3 ว1412