Daily Archives: | มีนาคม 31st, 2023

ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนทุนร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ

ศธจ.ตรัง ร่วมตรวจติดตามผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้