Daily Archives: | กุมภาพันธ์ 28th, 2023

รองนายกรัฐมนตรี พร้อมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจติดตาม “โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน” ณ บ้านพรุท่อม หมู่ที่ 5 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

การประชุมวิพากษ์หลักเกณฑ์การประกวด “นวัตกรรมการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพตามประกาศจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง” ปี พ.ศ.2566