การขับเคลื่อนนโยบายการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายสามัญต่อสายอาชีพ (50 : 50)

วันนี้ (28 ก.พ. 63) นายปราโมทย์  เกี่ยวพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดตรัง และนางสาวจริยา  เนียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และ

ข้าราชการกลุ่มพัฒนาการศึกษา  จัดกิจกรรมในวันนี้ สืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการ ได้แจ้งนโยบายการดำเนินงาน การขับเคลื่อนนโยบายการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายสามัญต่อสายอาชีพ (50 : 50) พร้อมกำหนดบทบาทให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง จัดประชุมร่วมกัน ระหว่างผู้แทนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา และหน่วยงานการศึกษาในจังหวัด เพื่อชี้แจงสัดส่วนการเพิ่มจำนวนนักเรียนสายอาชีพในเขตพื้นที่ และให้จัดทำข้อมูลกลางนักเรียนที่แจ้งความจำนงในการเรียนต่อสายอาชีพนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การขับเคลื่อนนโยบายการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพในสายสามัญต่อสายอาชีพ (50 : 50) และกิจกรรมการแนะแนวการเรียนต่อสายอาชีพ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคตรัง อำเภอเมืองตรัง

 

ทั้งนี้ การเข้าเรียนต่อสายอาชีพ มีหลักการสำคัญ คือ เกิดจากความประสงค์และความต้องการของผู้เรียนและผู้ปกครอง ซึ่งในส่วนนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ได้จัดประชุมหน่วยงานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานในจังหวัดตรัง ทุกสังกัด ร่วมกับวิทยาลัย 9 แห่ง ในจังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัดตรัง

การประชุมดังกล่าว จึงได้มีมติให้จัดกิจกรรมการลงนามข้อตกลงความร่วมมือ การเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพในพื้นที่จังหวัดตรัง และกิจกรรมการเสวนาการแนะแนวเพื่อเรียนต่อสายอาชีพ ขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนที่มีความถนัดและความสนใจ ที่ต้องการเรียนต่อสายอาชีพ ได้มีแนวทางในการเลือกศึกษาต่อในสายอาชีพ และเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนสายอาชีพ ให้นักเรียนและผู้ปกครอง มีภาพลักษณ์ที่ดี มีความภาคภูมิใจในการเรียนสายอาชีพ และมีหลักประกันในอาชีพต่อไป โดยในวันนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 400 คน

About The Author

tpeo