จังหวัดตรัง ขอขยายระยะเวลาเสนอรายชื่อครู ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตลูกศิษย์ ผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 สามารถเสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2563

ประกาศมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่  4 ปี 2564
https://drive.google.com/file/d/1VcT_pRrtALoXoHrLuLWgbFrCDgvwNGP-/view?usp=sharing

แบบเสนอชื่อ “ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” ปี ๒๕๖๔ 

(สำหรับองค์กร/หน่วยงานตามตามประกาศฯ ข้อ ๓.๑ ข้อ ๓.๒ และข้อ ๓.๓ เป็นผู้เสนอชื่อ)
https://drive.google.com/file/d/15l7wXNHKIksFvrLacJ98jYh9M3bOhlXf/view?usp=sharing

(สำหรับลูกศิษย์ ตามประกาศฯ ข้อ ๓.๔ เป็นผู้เสนอชื่อ)
https://drive.google.com/file/d/1Zu1Ws1wP6mH8qAPXlw7ihIXMi0ngluXV/view?usp=sharing

(สำหรับคณาจารย์ในระดับอุดมศึกษาซึ่งเคยเป็นผู้สอน ตามประกาศฯ ข้อ ๓.๕ เป็นผู้เสนอชื่อ)
https://drive.google.com/file/d/1WXD1x8A5sUk4i3-6CItruxwCiMmHnnzo/view?usp=sharing

About The Author

รพิพรรณ สุขสง