Daily Archives: | มีนาคม 1st, 2021

ประชาสัมพันธ์ เปิดสอนวิชาชีพสำหรับคนพิการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ เปิดสอนวิชาชีพสำหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่งกายแห่งแรกของประเทศ รายละเอียด ดังนี้ >>>วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่<<<