Monthly Archives: | สิงหาคม, 2023

พิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2566

การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 8 ประจำเดือนสิงหาคม 2566

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนขอรับทุนการศึกษาเสมาพัฒนาชีวิต

การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ 2566

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดบ้านวิชาการ “Open House MWS 2023” ณ โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ จังหวัดตรัง

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดตรัง ครั้งที่ 2/2566

การอบรมขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566

การประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมเสวนา 3 ศาสนา “สิทธิ หน้าที่เยาวชนกับศาสนา”

การประเมินและคัดเลือกฯโรงเรียนเอกชน สอนศาสนาอิสลามภาคใต้ เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัล ประจำปี พ.ศ.2566 ณ โรงเรียนเเสงธรรมวิทยาตรังมูลนิธิ