แผนปฏิบัติราชการ

แผนปฏิบัติราชการ 2562

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศึกษาจังหวัดตรัง
(แผนจัดทำคำของบประมาณ ปี 2562)

แผนปฏิบัติราชการ 2561

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานศึกษาจังหวัดตรัง
(แผนจัดทำคำของบประมาณ ปี 2561)