Daily Archives: | มิถุนายน 4th, 2019

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และข้าราชการพลเรือนสามัญ โอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามาตรา 38 ค.(2) สพป.ตรัง เขต1

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ