Monthly Archives: | พฤษภาคม, 2019

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ด้วยวิธีอิเล็คทรอนิกส์ e-bidding

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ด้วยวิธีอิเล็คทรอนิกส์ e-bidding เอกสารตามแนบ ห้องประชุม

รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและข้าราชการพลเรือนสามัญ โอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้ง เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)

ประกาศรายชื่อฯ

โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2562


Error 404 - Not Found

&w=679&h=260&zc=1&q=100" alt="โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2562" title="โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2562" />

โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ประจำ 2562 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ลูกเสือ เนตรนารี เป็นผู้มีระเบียบ มีวินัย เข้มแข็ง อดทน เสียสละ สอดคล้องตามนโยบายของ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดตามแนบ ด้านล่าง รั่วคอนกรีต

สรุุปผู้คงเหลือการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้และการใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 (ณ 3 พฤษภาคม 2562)

สรุุปผู้คงเหลือการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้และการใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 (ณ 3 พฤษภาคม 2562)

การคัดเลือกคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

การคัดเลือกคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อรับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุริฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” งานสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ครั้งที่ 34  เพื่อน้อมรำลึกถึงคุณูปการของหม่อมงามจิตต์ บุร

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ครุภัณฑ์สำนักงานและโฆษณาและเผยแพร่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ประกาศ ประกวดราคา ครุภัณฑ์สำนักงาน  

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

ประกาศ รับสมัครบุคคล เพื่อเลื่อน 38 ค.(2) สพป. ตง 1 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน 38 ค. (2)

เยาวชนคนเก่ง รุ่นที่ 9/2562

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวยศวดี ดิสสระ นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินท์) จังหวัดตรัง ได้รับคัดเลือกเยาวชนคนเก่ง รุ่นที่ ๙/๒๕๖๒ ในโครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระราชู

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและข้าราชการพลเรือนสามัญ โอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพป.ตรัง เขต 1

ประกาศรับโอน 38 ค. (2) สพป. ตรัง 1