Daily Archives: | พฤษภาคม 14th, 2019

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

ประกาศ รับสมัครบุคคล เพื่อเลื่อน 38 ค.(2) สพป. ตง 1 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน 38 ค. (2)