Monthly Archives: | กรกฎาคม, 2019

ประกาศ กศจ.ตรัง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิ เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ) สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2562

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิสอบ ครูผู้ช่วย (เหตุพิเศษ) ปี 2562_0002_0001

ประกาศการรับสมัครนักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทนาศาสตร์ภูมิภาค เรื่องการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และนักเรียน

การรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจริยภาพทางวิทยาศาตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี2562

ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจริยภาพทางวิทยาศาตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี2562 เอกสารแนบ ประกาศ สสวท 62

ประกาศ กศจ. ตรัง เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ.

ประกาศ รับสมัครศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ.

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศ รับสมัครครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย (เหตุพิเศษ) แบบฟอร์ม ประกอบการสมัคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย (เหตุพิเศษ)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อ ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สังกัด สพม.13

ประกาศรับสมัคร เขต 13 เอกสารแนบท้าย 1.1 (ว 30) ใบสมัคร เอกสารแนบท้าย 1.2 (ว 29) ใบสมัคร เอกสารแนบท้าย 2.1 (ว 30) เกณฑ์ประเมิน เอกสารแนบท้าย 2.2 (ว 29) เกณฑ์ประเมิน เอกสารแนบท้าย 3 (แนวคิด)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อ ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพป.ตรัง เขต 2

ประกาศรับสมัคร เขต 2 เอกสารแนบท้าย 1.1 (ว 30) ใบสมัคร เอกสารแนบท้าย 1.2 (ว 29) ใบสมัคร เอกสารแนบท้าย 2.1 (ว 30) เกณฑ์ประเมิน เอกสารแนบท้าย 2.2 (ว 29) เกณฑ์ประเมิน เอกสารแนบท้าย 3 (แนวคิด)