Monthly Archives: | สิงหาคม, 2019

ประกาศ กศจ.ตรัง เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2562

ประกาศผลคัดเลือก ศน. สังกัด สพฐ. ปี 2562   บัญชีแนบท้ายประกาศผลคัดเลือก ศน. สังกัด สพฐ. ปี 2562_0001

ประกาศ กศจ. ตรัง เรื่อง รายชื่อ ผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากร ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สังกัด สพป.ตรัง เขต 2

1. ประกาศผล การคัดเลือกฯ 2. บัญชีแนบท้าย

ประกาศ กศจ.ตรัง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่ม) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2

ประกาศ รับสมัคร ผอ.กลุ่มบุคคล สพป.ตรัง เขต 2_0002 แบบฟอร์ม 1-3 ท้ายประกาศ ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน 38 ค. (2)

ประกาศ กศจ. รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อ ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13

ประกาศผล ย้าย โอน สพม. 13 ประกาศผล ย้าย โอน สพป.ตรัง เขต 2  

MOU โครงการขับเคลื่อนการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่นในรูปแบบที่เหมาะสม

20 สิงหาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง โดยกลุ่มพัฒนาการศึกษา จัด ณ โรงแรมฮีโค่อิน  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง

ออกนิเทศและติดตามการดำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ณ วิทยาลัยสารพัดช่าง

19 สิงหาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง โดยมี นางสาวจริยา  เนียมสวัสดิ์  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และบุคลากร อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ณ วิทยาลัยสารพัดช่าง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความจำเป็นพิเศษ

8-9 สิงหาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด โดยกลุ่มพัฒนาการศึกษา ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานเครือข่ายการศึกษาของโรงเรียนเอกชน ในกลุ่มจังหวัดของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 ตามโครงการยกระดับคุณภาพ

นิเทศและติดตามการดำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ณ กศน.อำเภอนาโยง

14 สิงหาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง โดยมี นางสาวจริยา  เนียมสวัสดิ์  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และบุคลากร ออกนิเทศและติดตามการดำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ณ กศน.อำเภอนาโ

ออกนิเทศและติดตามการดำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

14 สิงหาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง โดยมี นางสาวจริยา  เนียมสวัสดิ์  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และบุคลากร ออกนิเทศและติดตามการดำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ณ โรงเรียนนาโย

ประกาศ กศจ.ตรัง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2562

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ต.ครูผู้ช่วย (เหตุพิเศษ) ปี พ.ศ.2562