Daily Archives: | สิงหาคม 21st, 2019

ประกาศ กศจ. รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อ ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13

ประกาศผล ย้าย โอน สพม. 13 ประกาศผล ย้าย โอน สพป.ตรัง เขต 2  

MOU โครงการขับเคลื่อนการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่นในรูปแบบที่เหมาะสม

20 สิงหาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง โดยกลุ่มพัฒนาการศึกษา จัด ณ โรงแรมฮีโค่อิน  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง

ออกนิเทศและติดตามการดำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ณ วิทยาลัยสารพัดช่าง

19 สิงหาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง โดยมี นางสาวจริยา  เนียมสวัสดิ์  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และบุคลากร อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ณ วิทยาลัยสารพัดช่าง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความจำเป็นพิเศษ

8-9 สิงหาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด โดยกลุ่มพัฒนาการศึกษา ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานเครือข่ายการศึกษาของโรงเรียนเอกชน ในกลุ่มจังหวัดของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 ตามโครงการยกระดับคุณภาพ

นิเทศและติดตามการดำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ณ กศน.อำเภอนาโยง

14 สิงหาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง โดยมี นางสาวจริยา  เนียมสวัสดิ์  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และบุคลากร ออกนิเทศและติดตามการดำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ณ กศน.อำเภอนาโ

ออกนิเทศและติดตามการดำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

14 สิงหาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง โดยมี นางสาวจริยา  เนียมสวัสดิ์  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และบุคลากร ออกนิเทศและติดตามการดำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ณ โรงเรียนนาโย