Monthly Archives: | พฤศจิกายน, 2019

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อ ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพป.ตรัง เขต 1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2563

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน-27 ธันวาคม 2563

ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดตรัง ประจำปีการศึกษา 2561

ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดตรัง ปี

แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี)

1. ปก 3. คำนำ 4. บทสรุปผู้บริหาร 5. สารบัญ 6. สารบัญตาราง 7. สารบัญรูปภาพ 8. สารบัญกราฟ 9. ส่วนที่ 1 ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัด 10. ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง 11.ส่วนที่ 3 สารสำคัญของแผน 12. ส่วนที่

แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2563 ด้านการศึกษาจังหวัดตรัง (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี)

1. ปก 3. คำนำ แผนขอเงิน 63 4. บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 5. สารบัญ 6. สารบัญตาราง 7. สารบัญกราฟ 8. สารบัญรูปภาพ 9. ข้อมูลสภาพทั่วไป 10. บริบทที่เกี่ยวข้อง 11. สาระสำคัญของแผน 12. โครงการงบประมาณ 63 13. แปล

ประกาศ กศจ.ตรัง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อ ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพป.ตรัง เขต 1

ประกาศรับสมัคร รายละเอียดมาตรฐานตำแหน่ง เอกสารแนบท้าย 1.1 (ว 30)  ใบสมัคร เอกสารแนบท้าย 1.2 (ว 29) ใบสมัคร เอกสารแนบท้าย 2.1 (ว 30)  เกณฑ์ประเมิน เอกสารแนบท้าย 2.2 (ว 29) เกณฑ์ประเมิน เอกสารแนบท้าย 3