Daily Archives: | พฤศจิกายน 20th, 2019

ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดตรัง ประจำปีการศึกษา 2561

ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดตรัง ปี

แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี)

1. ปก 3. คำนำ 4. บทสรุปผู้บริหาร 5. สารบัญ 6. สารบัญตาราง 7. สารบัญรูปภาพ 8. สารบัญกราฟ 9. ส่วนที่ 1 ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัด 10. ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง 11.ส่วนที่ 3 สารสำคัญของแผน 12. ส่วนที่

แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2563 ด้านการศึกษาจังหวัดตรัง (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี)

1. ปก 3. คำนำ แผนขอเงิน 63 4. บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 5. สารบัญ 6. สารบัญตาราง 7. สารบัญกราฟ 8. สารบัญรูปภาพ 9. ข้อมูลสภาพทั่วไป 10. บริบทที่เกี่ยวข้อง 11. สาระสำคัญของแผน 12. โครงการงบประมาณ 63 13. แปล