Monthly Archives: | ธันวาคม, 2020

ประกาศ กศจ.ตรัง เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับ ปฏิบัติงาน กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น กรณีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

ประกาศ กศจ. ตรัง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัด สพม.13

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกฯ 38 ค. (2) เพื่อเลื่อนเป็น ชพ. สพม.13 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน 38 ค. (2)

ประกาศ กศจ. ตรัง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัด สพม.13

ประกาศ เปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย โอน 38 ค.(2) สพม. 13_0001 เอกสารแนบท้าย-1.1-ว-30-ใบสมัคร เอกสารแนบท้าย-1.2-ว-29-ใบสมัคร เอกสารแนบท้าย-2.1-ว-30-เกณฑ์ประเมิน เอกสารแนบท้าย 2.2 (ว 29) เกณฑ์ประเมิน เอกสารแน

ประกาศ กศจ.ตรัง รายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ข ความรู้ความสามารถ ที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค .

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 38ค(2)_0001 ข้อแนะนำในการปฎิบัติตน_0001