Daily Archives: | มกราคม 12th, 2021

ประกาศสำนักงานศึกษาการจังหวัดตรัง เรื่อง การเลิกกิจการโรงเรียนสว่างราษฎร์วิทยา อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

ประกาศสำนักงานศึกษาการจังหวัดตรัง เรื่อง การเลิกกิจการโรงเรียนสว่างราษฎร์วิทยา อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ประกาศฯ แจ้งเจ้าหนี้ เรื่องเลิกกิจการรร