Daily Archives: | มิถุนายน 1st, 2023

การประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกและตัดสินการประกวด “นวัตกรรมการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพตามประกาศจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง” ปี พ.ศ.๒๕๖๖

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว