Daily Archives: | มิถุนายน 7th, 2023

อบรมนักเรียนแกนนำ โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

การนิเทศติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา