Daily Archives: | พฤษภาคม 21st, 2022

ติดตามและตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน On Site ของสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019

เมื่อวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2565 นางอรทัย เกิดภิบาล ศึกษาธิการจังหวัดตรัง มอบหมายให้คณะติดตามและตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน On Site ของสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 ติ