Daily Archives: | กันยายน 9th, 2022

พิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2565

งานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(จังหวัดตรัง)

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ ระดับจังหวัด ประจำปี 2565

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำโครงการที่สอดคล้องเชื่อมโยง และส่งผลต่อการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของจังหวัดตรัง ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) ในพื้นที่จังหวัดตรัง

 

ประชุมจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ด้านการศึกษาจังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2565

ศธภ.6 ติดตามการดำเนินงาน โครงการของจังหวัดในพื้นที่(จังหวัดตรัง)

ประกวดนวัตกรรมการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

ติดตามการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการปลุกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตด้วยหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

ตรวจติดตามผลการขับเคลื่อนตามนโยบายเร่งด่วน กระทรวงศึกษาธิการ ระยะที่ 2

พิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนามลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565