Daily Archives: | กันยายน 21st, 2022

เยี่ยมบ้านเยาวชนผู้ขอรับทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ

นำเสนอหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ระดับภาค 6

การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติของสำนักงานศึกษาธิการภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เยี่ยมบ้านนักเรียนเข้าร่วมโครงการ 910 ทุนการศึกษาของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

งานมหกรมการศึกษาเทศบาลนครตรัง ก้าวสู่คุณภาพการศึกษาที่ดีกว่า Trang Municuality Education Festival 2022, Rally for Better Quality of Educatiin

ประกวดคลิปวีดีโอ “การเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดี”

อบรมวิทยากรแกนนำโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข