Daily Archives: | กันยายน 15th, 2022

ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดตรัง ครั้งที่ 6/2565

ถอดบทเรียนและสรุปผลการขับเคลื่อน การยกระดับคุณภาพการศึกษาฯ

อบรมครูที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด ปีงบประมาณ 2565

นิเทศ ติดตาม และขับเคลื่อนการพัฒนางานวิชาการ และงานระบบประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเอกชน

มอบเกียรติบัตรคณะกรรมการขยายผลการดำเนินงาน โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ

พิธีวันกำเนิดโรงเรียน ครั้งที่ 3 (โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎ์)

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565