ข่าวกิจกรรม

อบรมนักเรียนแกนนำ โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

การนิเทศติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา

การประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกและตัดสินการประกวด “นวัตกรรมการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพตามประกาศจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง” ปี พ.ศ.๒๕๖๖

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

โครงการอบรมนักเรียนนักศึกษาขับขี่ปลอดภัยใส่ใจวินัยจราจร รุ่นที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจังหวัดตรัง

กิจกรรมการประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ

โครงการอบรมนักเรียนนักศึกษาขับขี่ปลอดภัยใส่ใจวินัยจราจร รุ่นที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จังหวัดตรัง

โครงการอบรมนักเรียนนักศึกษาขับขี่ปลอดภัยใส่ใจวินัยจราจร รุ่นที่ 2 ณ โรงเรียนกันตังพิทยากร

โครงการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด รุ่นที่ 1 ณ โรงเรียนบ้านต้นปรง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง

โครงการอบรมนักเรียนนักศึกษาขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจวินัยจราจร รุ่นที่ 1 ณ วิทยาลัยเทคนิคตรัง