Monthly Archives: | มีนาคม, 2019

เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ บรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู จ.ตรัง

ประกันคุณภาพ

27 -28 มีนาคม 2562 นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดตรัง พร้อมด้วย ข้าราชการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง จัดโครงการพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพก

กิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก

26 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. ข้าราชการและบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง เข้าร่วมกิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน ณ ศาลาธรรม

ประชุมปรับแผนพัฒนาการศึกษาปฐมวัยจังหวัดตรัง

26 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดตรัง เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยนางสาวอัมพา ข่ายม่าน กรรมการและเลขานุการ ประชุมปรับแผนพัฒนาการศึกษาปฐมวัยจังหวัดตรัง 2561-2564

สรุุปผู้คงเหลือการขึ้นบัญชี

สรุุปผู้คงเหลือการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้และการใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง ลงวันที่ 6 กันยายน 2561

เหรียญที่ระลึก และเหรียญเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เหรียญที่ระลึก และเหรียญเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หนังสือ “หลักราชการ”

หลักราชการ

มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่2

มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่2 มีกำหนดเปิดสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

กิจกรรมชี้แจงแนวทางการเลือกตั้ง ส.ส.

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง โดยกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ได้จัดโครงการอบรมชี้แจงแนวทางการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แก่ครูโรงเรียนเอกชนทุกโรงและเจ้

ร่วมกิจกรรม “วันท้องถิ่นไทย”

เมื่อวันที่วันที่ 18 มีนาคม 2562 นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดตรัง พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จประจุลจอมเกล้า