Daily Archives: | กันยายน 1st, 2023

โครงการ “จัดทำฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลระดับพื้นที่เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG4 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง”

การประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการแก้ปัญหาเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษาฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตรัง

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ