Daily Archives: | กันยายน 12th, 2023

พิธีมอบรางวัลเข็มลูกเสือเสมาเชิดชูเกียรติ ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดการสวัสดิการสังคมจังหวัดตรัง ครั้งที่ 2/2566

การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดตรัง 20 ปี (ฉบับปรับปรุง) แผนพัฒนาจังหวัดตรัง พ.ศ.2566-2570 (ฉบับทบทวน ปี พ.ศ.2568) และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง ครั้งที่ 6/2566