Daily Archives: | กันยายน 13th, 2023

การประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง พ.ศ.2566 – 2570 ฉบับทบทวนปีงบประมาณ 2567

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ ด้านยาเสพติดจังหวัดตรัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566