Daily Archives: | กันยายน 6th, 2023

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง ครั้งที่ 5/2566

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีจังหวัดตรัง

โครงการ “การตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

การประชุมการวางแผนการดำเนินการจัดงานชุมนุมนายหมู่ลูกเสือ 4 ภูมิภาค และชุมนุมยุวกาชาด ปี 2566 ครั้งที่ 2/2566 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

โครงการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพนวัตกรรม โครงการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดตรัง