ข่าวกิจกรรม

MOU โครงการขับเคลื่อนการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่นในรูปแบบที่เหมาะสม

20 สิงหาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง โดยกลุ่มพัฒนาการศึกษา จัด ณ โรงแรมฮีโค่อิน  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง

ออกนิเทศและติดตามการดำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ณ วิทยาลัยสารพัดช่าง

19 สิงหาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง โดยมี นางสาวจริยา  เนียมสวัสดิ์  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และบุคลากร อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ณ วิทยาลัยสารพัดช่าง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความจำเป็นพิเศษ

8-9 สิงหาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด โดยกลุ่มพัฒนาการศึกษา ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานเครือข่ายการศึกษาของโรงเรียนเอกชน ในกลุ่มจังหวัดของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 ตามโครงการยกระดับคุณภาพ

นิเทศและติดตามการดำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ณ กศน.อำเภอนาโยง

14 สิงหาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง โดยมี นางสาวจริยา  เนียมสวัสดิ์  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และบุคลากร ออกนิเทศและติดตามการดำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ณ กศน.อำเภอนาโ

ออกนิเทศและติดตามการดำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

14 สิงหาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง โดยมี นางสาวจริยา  เนียมสวัสดิ์  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และบุคลากร ออกนิเทศและติดตามการดำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ณ โรงเรียนนาโย

ประกาศ กศจ.ตรัง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2562

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ต.ครูผู้ช่วย (เหตุพิเศษ) ปี พ.ศ.2562

ประกาศ กศจ.ตรัง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ.

ประกาศรายชื่อผู้สิทธเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ.

ประกาศ กศจ. รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อ ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพป. ตรัง เขต 2 และ สพม. 13

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ ย้าย โอน 38 (2) สพป.ตรัง เขต 2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ ย้าย โอน 38 ค.(2) สพม. 13

ประกาศ กศจ.ตรัง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิ เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ) สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2562

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิสอบ ครูผู้ช่วย (เหตุพิเศษ) ปี 2562_0002_0001

ประกาศ กศจ. ตรัง เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ.

ประกาศ รับสมัครศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ.