Daily Archives: | ธันวาคม 3rd, 2019

ขยายเวลารับเอกสารผู้สมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้ช่วย (กรณีพิเศษ ) ปี พ.ศ. 2562

ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนฯสสวค.เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2562 สังกัด สพม.13

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง

เรื่องแนวทางการรายงานข้อมูลแผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ดาวน์โหลดเอกสาร