Daily Archives: | กรกฎาคม 23rd, 2021

ประกาศฯ ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ในจังหวัดตรัง ประจำปี 2564

1.ประกาศฯผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภาในจังหวัดตรัง ประจำปี 2564 2.ประกาศฯผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่สมควรได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับรางวัล “คุรุสด